Informace pro spotřebitele

V souvislosti s novelou zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, která byla uveřejněna ve Sbírce zákonů pod č. 378/2015 Sb.,  bychom rádi informovali naše klienty, kteří vstupují do smluvních poměru s naší advokátní kanceláří a mají v tomto poměru postavení spotřebitele, že případné spotřebitelské spory vzniklé v souvislosti s poskytováním právních služeb je možné řešit mimosoudně před Českou advokátní komorou (ČAK). Pokud v případě spotřebitelského sporu nedojde k dohodě mezi klientem a naší advokátní kanceláří, může se klient obrátit na ČAK s návrhem na mimosoudní řešení sporu.

Návrh na zahájení mimosoudního řízení může spotřebitel podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu bude zahájeno na návrh spotřebitele, který musí obsahovat tyto údaje:

  1. identifikační údaje stran sporu
  2. úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností
  3. označení, čeho se navrhovatel domáhá
  4. datum, kdy navrhovatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé
  5. prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu podle zákona o ochraně spotřebitele
  6. datum a podpis navrhovatele (spotřebitele).

Internetová adresa ČAK je www.cak.cz. Na uvedené adrese lze nalézt také další podrobné informace k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů včetně způsobu jejich zahájení.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.