Legislativní změny pro podnikatele v roce 2019

Úderem silvestrovské půlnoci již tradičně vstoupila v účinnost řada legislativních novinek. Souhrnný výčet změn, které mohou podnikatele nejvíce zajímat, obsahuje přehled na webu Podnikatel.cz.

Cheb, novoroční pohled na chrám sv. Mikuláše a Alžběty

Krom již účinných změn však bude účelné v průběhu roku 2019 sledovat, co dalšího zákonodárci chystají. Od loňska již v Poslanecké sněmovně leží rozsáhlý návrh Ministerstva spravedlnosti, schválený vládou, který má novelizovat zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“).

Novinkou má být např. možnost akciových společností vydat akcie s tzv. vysílacím právem. Jde o právo spojené s konkrétní akcií jmenovat (a případně poté i odvolat) jednoho nebo více členů představenstva nebo dozorčí rady, namísto klasické kolektivní volby na valné hromadě. Obdobně je taková úprava navrhována i pro konkrétní podíly ve společnostech s ručením omezeným.

Změny se mají projevit též v náležitostech pozvánek na valnou hromadu akciových společností v případě, že je navrhována změna stanov. Pozvánka by už nemusela obsahovat úplný návrh změn stanov, ale pouze stručný popis takových změn s tím, že úplný návrh bude včas zveřejněn na internetových stránkách společnosti.

Modifikovat se mají i podmínky vyloučení členů statutárních orgánů společnosti (zákaz vykonávat funkci člena statutárního orgánu jakékoli obchodní korporace). Např. dosud může být člen statutárního orgánu soudem vyloučen jen za opakované a závažné porušení povinností, nově by však mělo být možné potrestat člena hned po prvním takovém porušení povinnosti (např. porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře). Toto zpřísnění má být vyváženo většími diskrečními pravomocemi soudů, které by měly mít možnost ukládat kratší zákazy výkonu funkce (dnes se ukládá automaticky zákaz po dobu 3 let).

Úprav mají také doznat pravidla pro odstoupení z funkce člena orgánu obchodní korporace nebo pro uzavírání smluv o výkonu funkce a odměn členů statutárních orgánů či pravidla nuceného přechodu účastnických cenných papírů (tzv. squeez-outů). O chystaných zpřísněných sankcích za nezveřejnění účetní závěrky ve sbírce listin nebo o navrhované možnosti zrušení nečinných společností bez likvidace pojednává článek webu akont.cz.

Předmětný legislativní materiál o 558 stranách je teprve v prvním čtení a může tak docházet ke korekcím návrhu. O chystaných legislativních novinkách hodláme postupně dále informovat.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.